کلمات انگلیسی را بصورت فارسی نوشته و همون فارسی‌ها را هم بلد نیست بخونه

دیدگاهتان را بنویسید