مسعود قره‌خانی، رئیس ایرانی‌ تبار پارلمان نروژ با انتشار تصویر و متنی در محکومیت قتل حکومتی سربدار جاویدنام محمد قبادلو نوشت:
این محمد قبادلو ۲۳ ساله است. او در خیزش زن، زندگی، آزادی شرکت کرد و به زندان افتاد. امروز بدون قطعیت قانونی و با وحشیگری بسیار زیاد توسط رژیم ایران اعدام شد.

دیدگاهتان را بنویسید