همە باید پاسخگو باشند بدون هیچ‌گونە استثناء
خانواده پهلوی‌ که همزمان با قتل حکومتی زنده‌یادان محمد قبادلو و فرهاد سلیمی اقدام به انتشار تصاویری از مراسم جشن و پایکوبی خود کرده بودند، در پی انتشار مطلبی انتقادی توسط آواتودی و اعتراض شدید مردم به آنها مجبور به حذف پست اینستاگرامی شدند.

این انتقادها باعث شد خانواده پهلوی اقدام به انتشار استوری و توییت در حمایت از خانوادە اعدام‌شدگان کنند.

در این میان تعدادی از هواداران فرقە پهلوی به جای دیدن حقیقت سعی کردند با فحاشی، عمل زشت فرح پهلوی دختر آقای پهلوی را توجیە و ماست‌مالی کنند.

ما این پست را بە این دلیل حذف می‌کنیم کە این خانوادە عکسهای جشن و شادی خود همزمان با اعدام آزادیخواهان را حذف کردند.

دیدگاهتان را بنویسید