◀️ این نقشه‌ها نشان می‌دهد که چگونه درگیری در خاورمیانه تجارت جهانی را مختل می‌کند.  کانال سوئز از زمان افتتاح در سال ۱۸۶۹ تجارت بین آسیا، اروپا و خاورمیانه را متحول کرده است؛ اما این آبراه حیاتی در حال حاضر در معرض تهدید است.

دیدگاهتان را بنویسید