از نگاه این تشکل صنفی معلمان، «هدف ترسیم شده، پاک‌سازی مدارس از نیروی آموزشی متخصص، و جایگزینی آن با طلبه‌ای است که کمترین تخصصی در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان ندارد.»

در این بیانیه تاکید شده که سیستم آموزشی در ایران در سطوح مختلف و از جمله مدارس طی ۴۵ سال گذشته، همواره ابزار بازنمایی ارزش‌های رسمی حاکمیتی و بازتولید نظام آموزشی ایدئولوژیک بوده و در این چارچوب گزینشی و نگاه ابزاری به مدرسه و ساختار آموزش و پرورش، نگاه انسانی به مقوله آموزش غایب است .

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت: «شکست سیاست‌های حاکمیتی در ساختار آموزشی در پیشبرد آموزش ایدئولوژیک، در بزنگاه جنبش ژینا/مهسا بیش از پیش نمایان شد»

دیدگاهتان را بنویسید