برآوردها حاکی از آن است که دیگر قرار نیست اقتصاد چین از آمریکا پیشی بگیرد. اقتصاد چین رو به افول است و رشد اقتصادی این کشور در سال 2050 تنها به 1 درصد خواهد رسید!

دیدگاهتان را بنویسید