⏺سه چهار کیلومتری داخل مرز ایران، فرقی با تهران و‌ اصفهان ندارد. آن کودک کشته‌شده، اگر به نام و سند هم ایرانی نباشد، که هست، باز هم میهمان خانه ماست. امنیت، به یکسان، حق همه ساکنان ایران است.

نیست از نان‌خوارهٔ ما، جان دریغ
من چگونه خون او ناچیز گیرم

دیدگاهتان را بنویسید