🗣 امام جمعه مشهد:
ملت، دولت و حکومت ما امروزه در مقتدرترین حالت خود نه فقط در منطقه بلکه در بخشی از دنیاست و با غیورمردی مردم ما، در این مملکت هیچ چیز آسیب پذیر نیست. نه اقتصاد، نه امنیت، نه اقتدار، نه اشراف و سلطه دیپلماتیک، نه روابط بین الملل و نه هیچ چیز دیگر. خدایا بر این نعمت تو را شکر می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید