بالایی سال ۱۴۰۱ و خوشحالی بازیکنان با وجود قتل عام مردم ایران به دست جمهوری اسلامی

پایینی سال ۱۴۰۲ و خوشحالی نکردن بازیکنان بخاطر مردم فلسطین!

دیدگاهتان را بنویسید