🔹صادق الحسینی : ‏بانک مرکزی اعلام کرده ارزی که چای دبش گرفته ارز نیمایی بوده.
‏عزیزان هر نرخی غیر از نرخ بازار، ترجیحی است ولی شما نیما صدایش میکنید!
‏تفاوت نرخ نیما با بازار آزاد حدودا 13هزار تومان است. 3.7 میلیارد ضربدر 13 هزار تومان تقریبا میشود 50هزار میلیارد تومان! یعنی کل کسری بودجه سال 1399.

دیدگاهتان را بنویسید