▪️ فرشاد مؤمنی: گزارش ۲۰۲۳ صندوق بین.المللی پول می‌گوید نسبت هزینه‌تی که دولت برای آموزش و بهداشت می‌کند به تولید ناخالص در ایران به ۱۳.۷ درصد است؛ یعنی قابلیت‌های حکومت برای ایفای تعهداتش در زمینه توسعه به زیر استانداردهای دولت شب گرد اسمیتی رسیده است! و در گزارش صندوق بین‌المللی پول فقط پنج کشور در دنیا هستند که از این نظر اوضاعشان بدتر از ماست

دیدگاهتان را بنویسید