‏🔷بسیار بیشتر از روسیه و عربستان سعودی ؛ رشد تولید نفت آمریکا در طی سه سال گذشته بسیار سریع بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید