🔹 اعتماد نوشت: بازیگر زلیخا تا زمانی خوب است که خلاف خواسته و باور ما عمل نکرده است. یا بهتر بگویم تا زمانی خوب و عفیف است که کنار ما باشد. کنار ما باشد هر طور که می‌خواهد باشد (نمونه‌اش تتلوی چند سال قبل!) استثناء هم قائل نمی‌شویم.

دیدگاهتان را بنویسید