اوضاع بدتر از چیزی است که تصور می کنید

🔹اغلب نقاط دنیا چشم اندازی برای رشد مثبت سرمایه گذاری دیده نمی شود و از همه جا خطرناکتر چین ! شاید اینگونه بهتر بشود اتفاقات دنیا را تحلیل کرد
🔹با اینحال وضعیت آمریکا بهتر از دیگر نقاط دنیا پیش بینی میشود

دیدگاهتان را بنویسید