شاخص نوآوری بر اساسی عواملی چون محیط سازمانی و صادرات فناوری پیشرفته گرفته تا استعدادهای پژوهشی و فرهنگ کارآفرینی در کشورهای مختلف دنیا ارزیابی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید