به نظر نمی رسد که “ناوشکن” دارای بخش های مهم یک ناوشکن واقعی باشد.

بدون VLS (سیستم پرتاب عمودی (VLS) یک سیستم پیشرفته برای نگهداری و شلیک موشک بر روی سکوهای متحرک دریایی است.)

بدون SAM.(موشک سطح به هوا)
بدون ESM (اقدامات پشتیبانی الکترونیکی)
بدون ECM (اقدام متقابل الکترونیکی (ECM) یک وسیله الکتریکی یا الکترونیکی است که برای فریب یا فریب رادار طراحی شده است.)

بدون آشیانه
از نظر رادار و قابلیت های CIWS ( CIWS یک سیستم تسلیحاتی خودکار مبتنی بر تفنگ است که به طور خودکار از شناورهای نظامی در برابر تهدیدات وارده دفاع می کند.)بسیار ضعیف است.

دیدگاهتان را بنویسید