* تا حقیقت آشکار شود، دروغ هزار بار دور زمین چرخیده و اثر خود را گذاشته!

دیدگاهتان را بنویسید