🗣علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی:
⏺دولت برای اولین بار درلایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم می خواهدبرای معافیت مالیاتی کشاورزان نیزسقف تعیین کند!

⏺یعنی به جای حمایت از کشاورزان و تشویق کشاورزان به تولید پایدار،نگرانی در جامعه زحمتکش کشاورز روستایی ایجاد نماید.قطعابه کمک همکارانم در مجلس مانع رای آوری این لایحه خواهیم شد.

دیدگاهتان را بنویسید