▪️فساد سیستماتیک یعنی زمانی که قانون بسترساز فساد می‌شود. ببینید چقدر نهادهای نظارتی تبدیل به بازوهای ترویج فساد شده‌اند که رئیس یک مجموعه علنا اعتراف می‌کند که جرم و فساد رخ داده اما آب از آب تکان نمی‌خورد. این شرایط یعنی ما ملت ایران از داشتن یک دولت ملی محرومیم؛ دولتی که وظیفه‌اش را تمشیت امور مملکت برای زندگی بهتر مردم کند نه تغذیه از فساد برای آسیب زدن به کشور.

▪️جنبش جهانی حساب‌رسی اجتماعی می‌گوید تا می‌توانید درباره فسادی که در جریان است اطلاعات کسب کنید، این اطلاعات را بررسی کرده و درباره آن گزارش دهید و افشاگری کنید. در این مسیر از سازمان‌های جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل کمک بگیرید. نظارت بر مملکت‌داری را باید به مردم برگرداند.

دیدگاهتان را بنویسید