⏺بانک سپه ۳۰همت
‏⏺ملی ۲۵همت
‏⏺صادرات ۱۷همت
‏به کارمندان خودش تسهیلات داده است

⏺ای کاش یک اسلام شناسی در این مملکت اسلامی فریاد می زد یاحداقل آرام می گفت:
‏چنین پرداخت هایی و محرومیت مردم از وام حداقلی گرفتن، یعنی اِعمال بی عدالتی وتبعیض و قطعا حرام است.

دیدگاهتان را بنویسید