🔹عالمانِ بی عمل از غایت حرص و امل
خویشتن را سُخره اصحاب لشکر کرده اند…

دیدگاهتان را بنویسید