دستورالعمل حضور مردم در معرکه، اطاعت مطلق است!!

دیدگاهتان را بنویسید