عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
در آغاز اعتراضات از موضع پایین درخواست گفت‌وگو می‌کردند یا اینکه درخواست داشتند که برنامه‌های فرهنگی انجام شود یا در مواجهه با دانشگاه‌ها و زنان و هنرمندان متفاوت از همیشه برخورد می‌کردند، ولی هنگامی که گمان کردند خرشان از پل گذشته است، به تنظیمات کارخانه برگشتند.

🔹️ من نمی‌خواهم بگویم که حکومت حتما و باید تحلیل منتقدان را بپذیرند، ‌گرچه اعتبار و استحکام تحلیل منتقدان بیشتر و مستندتر است، ولی اگر حداقل به تحلیل‌های همفکران خودشان نیز توجه کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات سیاستی حل خواهد شد. متاسفانه در ایران علاقه‌ای ندارند که درباره حوادث و اتفاقات مهم گزارش‌های ملی تهیه و براساس آن عمل کنند. به همین علت نیز هیچ مساله‌ای چنان‌که شایسته است هیچ‌گاه حل نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید