تا زمانی که رژیم تهران در قدرت باشد صلح در خاورمیانه برقرار نخواهد شد. آنها باید بروند

دیدگاهتان را بنویسید