مجتهدین و بزرگان ما وقتی مریض می شوند سریع به اروپا می روند، چرا برای اقتصاد بیمار، صنعت، بانکداری و کشاورزی به سراغ اروپا نمی روید!

◀️ روز به روز وضع کشور داره بدتر میشه ولی حاضر نیستن دست از این مدیریت و راه غلط بردارند.

دیدگاهتان را بنویسید