🔻عفو بین‌الملل ضمن درخواست آزادی فوری یوهان فلودروس، شهروند سوئدی بازداشت‌شدە در ایران، می‌گوید کە “نشانەهایی مبنی بر به گروگان گرفتە شدن او با هدف وادار کردن مقامات سوئدی برای مبادلە با یک زندانی ایرانی” وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید