خبرگزاری‌های رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی پیام «ابوعبیده»، سخنگوی گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس را که در آن از عبارت «خلیج ع‌رب‌ی» استفاده کرده را سانسور کردند

دیدگاهتان را بنویسید