چنین میشود برداشت کرد تمام بیمارستان ها در غزه نابود میشوند

دیدگاهتان را بنویسید