برای جلوگیری از استفاده حماس از مردم به عنوان سپر انسانی کمک های بشردوستانه بین المللی به آنجا ارسال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید