به پایین تصویر، سمت راست دقت کنید.
در کمتر از ۳۰ ثانیه، نزدیک به ۶ میلیون نفر به عاشقان مبارزه با اسرائیل اضافه شد.
همین قدر مستند، همین قدر باورپذیر.

دیدگاهتان را بنویسید