🔹 عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: کم شدن حمایت مردم نسبت به فلسطین نه به علت اینکه نسبت به ظلم و جنایت بی‌تفاوت شده‌اند، بلکه به این علت که درک آنان از این مساله و تاثیرش بر سرنوشت ایران تغییر کرده است و مواضع رسمی حکومت نقش مهمی در این تغییر درک داشته است.

🔹 دلیل رویگردانی نواصولگرایان از واقعیت آشکار و مسلم این است که گمان می‌کنند هرگونه عقب‌نشینی از این گزاره بنای ذهنی و سیاسی آنان را فرو می‌ریزد. لذا همچنان می‌گویند که جامعه کاملا مذهبی با همان معیارهای گذشته است و اغلب طرفدار وضع موجود و مدافع ارزش‌های رسمی هستند. می‌دانند که اینها نادرست است، ولی کی تق این تصورات در خواهد آمد؟ خدا می‌داند.

دیدگاهتان را بنویسید