روزنامه جوان نوشت:
🔹 دولت در حکومت اسلامی موظف است هر آنچه را در شریعت دینی آمده‌است به مثابه قانون تلقی و برای اجرای آن در جامعه تلاش کند در غیر این صورت، اصولاً دولت مشروعیتی نخواهد داشت و مردم، دلیلی بر اطاعت ازاو نخواهند داشت.

🔹 حجاب از دو جهت می‌تواند متعلق الزام حکومت اسلامی واقع شود:

۱- حجاب از جمله تکالیف شرعی و اجتماعی است.

۲- در راستای اداره امور جامعه و نظام سیاسی اسلام بر مبنای مصالح و منافعی که بر آن مترتب است، حکومت اسلامی می‌تواند حجاب را متعلق الزام قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید