🔻 روزنامه کیهان، مواضع مولوی عبدالحمید را مورد نقد قرار داد و نوشت: جانبداری عبدالحمید از صهیونیست‌های‌اشغالگر در حالی است که قرآن کریم، یهودیان را سرسخت‌ترین دشمنان خدا و پیامبر و مسلمانان معرفی کرده است و بنابراین باید صراحتا از عبدالحمید پرسید که آیا مسلمان است، یا یهودی صهیونیست، و یا مامور اجاره‌ای موساد؟

دیدگاهتان را بنویسید