یک کودک مجبور شد کلمات عربی بگوید تا اجازه نوشیدن آب را داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید