در فلسطین این شعار را سر دادند: «کجایی صدام حسین».
کجایی صدام حسین ، بعد از تو فلسطین را فروختند.

دیدگاهتان را بنویسید