ژنرال کهنه کار امریکایی میگوید : بنظر میرسد نیروهای حماس در ایران آموزش و دوره دیده اند

دیدگاهتان را بنویسید