من در ۴۷ سال اخیر هرگز چنین رویدادی را ندیده ام. حتی کودکان به زور به یکدیگر و قتل و اعمال وحشیانه ای می پردازند که یهودیان از سال ۱۹۴۵ تاکنون تجربه نکرده اند.”

دیدگاهتان را بنویسید