🔹حماس به دنبال جنگ بود و به آن نیز خواهد رسید.

🔹روزهای سختی در انتظارمان است و ما مصمم هستیم که در این نبرد پیروز شویم.

دیدگاهتان را بنویسید