ماموران بازرسی افغانی هستند. (لشگر فاطمیون)

دیدگاهتان را بنویسید