وزارت اقتصاد:
امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد.

🔹 مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید