🔹حسینقلی‌خان مخبرالدوله، وزیر پست و تلگراف مظفرالدین‌شاه و از مخالفان مشروطیت، که برای جلوگیری از ارتباط مشروطه‌خواهان با یکدیگر، تمام سیم‌های تلگراف تهران را قطع کرد!

دیدگاهتان را بنویسید