هیچ کلمه دیگری برای توصیف وحشیانه شلیک راکت و حملات تروریستی با هدف قراردادن غیرنظامیان وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید