🔹 یک روزی نام ایرانتان را افغانستان میکنیم!!!

دیدگاهتان را بنویسید