🔹 سفارت افغانستان در دهلی نو تعطیل شد و دولت هند کنترل این سفارت را به عنوان سرپرست به دست خواهد گرفت.

🔹 طرف افغانستانی علت اصلی بسته شدن سفارت را عدم همکاری دولت هند برای پذیرفتن دیپلمات های حکومت طالبان ذکر کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید