🔺پيمان مولوي، كارشناس اقتصادی با اشاره به هزينه فرصت 12 سال اخير تحريم‌ها در اقتصاد ايران كه بين420 تا 450 ميليارد دلار شده است، گفت: همه اين موارد نشان‌دهنده آن است كه برخي اصلا تمايلي به ديدن اين آمار و ارقام ندارند و با آن زاويه دارند اما اگر مي‌خواهيم رتبه ايران در بخش رفاه اقتصادي و اجتماعي افزايش پيدا كند بايد ميزان تورم را به زير 5 درصد برسانيم و قدرت خريد مردم را افزايش بدهيم اين در حالي است كه در حال حاضر قدرت خريد مردم بسيار پايين آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید