🔻وزیر کشاورزی مغرب با همتای اسرائیلی خود یادداشت تفاهمی برای نوسازی کشاورزی و آبی مغرب امضا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید