رئیس جمهور سابق آمریکا را از این دادگاه به آن دادگاه می کشانند و رئیس جمهور فعلی را بدنبال استیضاحش هستند!
جدای از بازی های سیاسی پشت پرده بین فیلها و الاغها،قدرت حاکمیت قانون را نظاره می کنید؟ حالا اگر عده ای اینها را نشانه افول آمریکا می دانند،خوب شما عاقل باشید. براستی که حاکمیت قانون مورد وثوق عموم بهترین و تنها رام کننده اسب سرکش و بدمست قدرت است.

دیدگاهتان را بنویسید