اینکه گفته می‌شود چادر اجباری است، حرف غلطی است اما دختران غیرچادری را نمی‌پذیریم!

احمد چلداوی، رییس دانشگاه شاهد، با اشاره به شرط تحمیلی پوشش چادر برای پذیرش دانشجویان گفت: «دختری را مجبور نمی‌کنیم چادر سر کند، دانشگاه حجاب برتر است.» او افزود: «این که گفته می‌شود پوشش چادر اجباری است، این حرف غلط است. در مصاحبه ذکر می‌کنیم دختران چادری را می‌پذیریم.»

دیدگاهتان را بنویسید