✍️علی شکوری‌راد: ۱۳ سال تداوم حصر نمونه بارزی از جنگ اراده ها است
در این مصاف یک طرف تصمیم‌گیرنده است و حیثیت می‌بازد و طرف دیگر مقاومت می‌کند و عمر و جان می‌بازد
شروع را اراده تصمیم‌گیرنده رقم زده است اما سرنوشت آن را اراده مقاومت مشخص می‌کند. مرگ بدترین پایان است. پیش از آن باید تصمیم گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید