وزارت کشور روسیه ، رئیس دیوان بین المللی دادگستری، پیوتر هافمانسکی، معاون اول رئیس جمهور، لوز دل کارمن ایبانز کارانزا و قاضی برترام اشمیت تحت تعقیب هستند. هر سه نفر تحت تعقیب ماده قانون کیفری هستند.

دیدگاهتان را بنویسید